Blog

Özel Sağlık Kuruluşlarında KVK ( Kişisel Verilerin Korunması )Eğitimi 15.06.2019 Tarihinde

Değerli Sağlık Profesyonelleri

Özel Sağlık Kuruluşlarında KVK Eğitimi Av.Ahmet Esad Berktaş tarafından 15.06.2019 Tarihinde verilecektir.

EĞİTİMİN AMACI:
Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
• Konuya ilişkin yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat
• Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve anonim verinin tanımı
• Kişisel veri işleme sürecinin tarafları
• Kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri işlemenin hukuki dayanakları
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi
• Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı
• Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
• İlgili kişinin hakları
• Veri sorumlusu ile veri işleyenin yükümlülükleri
• Alınması gereken teknik ve idari tedbirler ile yeterli önlemler
• Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikâyet
• Veri Sorumluları Sicili
• Suç ve kabahatler
• 6698 sayılı Kanun’da yer alan tam ve kısmi muafiyet hâlleri
• Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

OHSAD Akademi Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler